Ledsdns gugge ich doch gradema off dor Hoombeedsch vonndn Hardser Schmalschburbahnen ä bissl rum, da grinsd mich doch so ä Blagaad an: “Fausd offm Broggn” unn das gandse ooch noch als Roggober.
Da habbsch glei ma flingge Fiese gemachd un mir Gardn iwworsch Indernedd besorschd. Midd ä bissl Gligg habbsch da noch welche forn Freidaach gegrichd.
Am ledsdn [...]