Geener hadds erwarded, un nu isses doch bassierd. Dem Glimawandl zum Droddse isses ma widdor Winder gewordn. Iborall lichd solches weises Zeich rum un im ganzn Lande brichds Gaos aus. Awwer mir gefällds. Da hadde ich nu schonn iborlechd, obch mir ma offn Hofe en Iglu baue – so een wie de Esgimos een hamm […]